• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะศึกษา

Started by fairya, June 12, 2024, 12:48:18 AM

Previous topic - Next topic

fairya

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะศึกษา
ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา หรือ ครูอาชีวะ คือ ข้าราชการครู ในตำแน่งครูผู้ช่วยที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหน้าที่หลักในการสอนนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครูผู้ช่วยอาชีวะ ต้องสอน เช่น วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

1.กลุ่มวิชาสามัญ
เช่น ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , สังคม , คณิตศาสตร์ , พลศึกษา , วิทยาศาสตร์ , เคมี , ชีววิทยา , ฟิสิกส์ , กฎหมาย

2.กลุ่มวิชาขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
เช่น ช่างยนต์ , ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต , ช่างเชื่อมโลหะ , ช่างต่อเรือ , ช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นต้น

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
เช่น การบัญชี , การเลขานุการ , การเงินและการธนาคาร เป็นต้น

ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชา เกษตรกรรม
เช่น พืชศาสตร์และเกษตรกรรม อุตสาหกรรม , ปฐพีวิทยา , อารักขาพืช , เกษตรศาสตร์ เป็นต้น

ประเภทวิชา ประมง
เช่น เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , แปรรูปสัตว์น้ำ เป็นต้น

ประเภทวิชา ศิลปกรรม
เช่น เครื่องประดับอัญมณี , ศิลปการดนตรี , วิจิตรศิลป์ , คอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นต้น

ประเภทวิชา คหกรรม
เช่น อาหารและโภชนาการ , อุตสาหกรรมอาหาร , คหกรรมศาสตร์ , ผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เช่น การท่องเที่ยว , การโรงแรม

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เช่น เทคโนโลยีสิ่งทอ / เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและทอผ้าพื้นเมือง

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม S-curve
เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ , อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นต้น

#ครู-วิชาชีพ #ข้อสอบ #ครูผู้ช่วย #อาชีวะ #แนวข้อสอบครูผู้ช่วย #การทดสอบ #สำนักทดสอบทางการศึกษา #ครู #ผู้ #ช่วย #2567
#สมัคร #ประกาศ #สอบ #ตรวจ #สอบ #67

Chanapot

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ

Fern751

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ

Chanapot

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ

deam205

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ

Naprapats

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ

PostDD

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ

Jessicas

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ

Prichas

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ

PostDD

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ

Prichas

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ

Fern751

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ

Panitsupa

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ

Panitsupa

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ

Naprapats

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ